v. 2022

Huhtikuun blogi 2022

Sääntöuudistus pistää miettimään – Rohkeasti vai vanhaan malliin?

Senioripiirimme yhdistykset kokoontuivat 28.3.2022 Äänekoskelle koulutus- ja kokouspäivään. Tunnelma oli välitön.

Mitä etsivä seniorityö on?
Aamupäivän keskityimme etsivän seniorityön äärelle. Teemaa on avattu Rohkeasti seniori -hankkeessa ulkoisen etsinnän näkökulmasta Vanhustyön Keskusliiton opein. Miten palvelukatveessa olevat seniorit ja ikäihmiset löydetään erilaisten palvelujen pariin sekä mistä kullekin löytyisi itsen näköinen aktiviteetti hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

Me taas pohdimme Senioriliiton strategisen kärjen ”Lisätään sosiaalista turvallisuutta ja lähimmäistukea” valossa, miten aktiivitoiminnasta poisjäävät jäsenet tuntisivat edelleen kuuluvansa senioriyhteisöön ja millaisia uusia ”slow-go ” – toimintamuotoja heille voisi tarjota.

Terveydenhoitaja-diakonissa Eevi-Riitta Kukkonen laittoi meidät pohtimaan yksinäisen seniorin kohtaamista ja sitä miten tärkeä on ottaa yhteys ja kysyä ”mitä sinulle oikeasti kuuluu”, kun havaitsemme, että esim. kuukausitapaamisessa tai kerhossa jonkun paikka on tyhjä eikä häntä ole näkynyt. On eettisesti oikein auttaa lähimmäisiä. 

Nyt yhdistysten asiana on miettiä ensi syksyn toimintaa suunniteltaessa, että millainen tarve on käynnistää uusi toimintamuoto neljännen iän ”slow-go”-jäsenille, siis niille, joiden voimavarat ja mahdollisuudet eivät riitä ”go-go”- vaiheen toimintaan osallistumiselle.

Kevätkokous – tulevat tapahtumat
Kevätkokous on edellisen vuoden toiminnan kansiin laittamista ja vastuuvapauden myöntämistä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Äänekosken seniorien puheenjohtaja Ahti Ojanen ja sihteerinä piirin sihteeri Ulla Halttunen. Kokoukseen osallistui 20 senioria valtakirjalla ja 10 tarkkailijaa.

Piirin puheenjohtaja toi kokousväen tiedoksi tärkeitä ajankohtaisia asioita kuten, mm. että 31.3. mennessä kuntien vanhusneuvostojen tulee tehdä esitykset vanhusneuvoston jäsenestä alueen vanhusneuvostoon. On tärkeää, että alueen vanhusneuvostoon saadaan senioriyhdistysten jäseniä. Toinen tiedoksi asia muistutuksena oli, että 2. – 3.4.22 Senioripiiri yhdessä Jyväskylän seniorien kanssa on Hyvinvointimessuilla Paviljongissa osastolla B33. Messuilla jaetaan piirin uutta esitettä. Kolmantena asiana puheenjohtaja nosti esille KILTA-järjestöohjelman käytön ja siihen liittyviin koulutuksiin osallistumisen. Senioriliitto järjestää 5.4. Tapahtumahallinnan KILTA päivän, johon olisi tärkeä osallistua jokaisesta yhdistyksestä.

Sääntöuudistuksen lausunto työn alle – valmiina 30.4. 
Piirin puheenjohtaja johdatti kevätkokousväen Senioriliiton sääntöuudistuksen tavoitteisiin. Aikaa on huhtikuu pohtia, millaisen lausunnon kukin yhdistys antaa Senioriliitolle ja millaiset uudistukset joustavoittavat ja selkiyttävät nykyistä sääntöviidakkoa kolmiportaisessa järjestörakenteessa. Jäsenet esittävät kritiikkiä sääntöjen normeista ja nyt on oikea aikaa purkaa kentällä vellova kritiikki uudistusehdotuksiksi. Ydinkysymyksiä ovat, miten kiinteän järjestörakenteen perusyhdistykset haluavat, millainen päätöksentekojärjestelmä kolmiportaiselle rakenteelle on välttämätön ja miten järjestödemokratia oikeasti toteutuu. Yhdistysten hallituksilla on kuukausi aikaa perehtyä liiton, piirin ja yhdistyksen sääntöihin. Urakka on melkoinen. Nyt tehdään 2030-luvun sääntöjä - Rohkeasti tulevaisuuteen -slogan mielessä! 

Huhtikuussa
Liittovaltuusto kokoontuu 21.4. ja piirin hallitus vierailee Keuruulla 25.4. Keski-Suomen hyvinvointialueen Järjestöfoorum on 31.3. ja strategiatyöpaja 21.4. KEN:n eli Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan uusi hallitus pitää ensimmäisen kokouksensa 6.4. Kristillisen Liiton Keski-Suomen piirin johdolla.
Hyvää kevättä




Toukokuun blogi 2022

Senioriliiton mallisäännöissä uudistustarpeita – hyvinvointialueen järjestöyhteistyö hakee uomiaan
Lausunto sääntöuudistuksesta 
Senioripiirin hallitus kokoontui 25.4.2022 Keuruulla. Kokouksen tärkein päätösasia oli lausunnon antaminen Senioriliiton hallitukselle sääntöuudistuksesta. Piirihallitus teki runsaasti muutosesityksiä niin liiton, piirin kuin paikallisyhdistyksen mallisääntöluonnoksiin. Liiton sääntöjen suurimmat muutosesitykset koskivat nimen muuttamista, päätöksentekojärjestelmän selkeyttämistä ja kunkin toimielimen itsenäisen päätösvallan kunnioittamista sekä valtuuston aseman vahvistamista ja puheenjohtajien määrän vähentämistä. Piirihallitus halusi sääntöihin mainintaa kaikille kolmelle tasolle, että liitto, piiri ja yhdistys ovat uskontokunnista riippumattomia. 
Piirin ja yhdistyksen mallisääntöjen tarkoitus- ja toimintapykälät esitetään kirjoitettaviksi tiiviiseen mutta väljään lausemuotoon nykyisten ranskalaisten viivojen sijaan. Piirihallitus ei kannattanut ehdotusta, että mallisääntöissä annettaisiin läsnäolo- ja puheoikeus liiton ja liittovaltuuston puheenjohtajistolle sekä toiminnanjohtajalle ja koko toimiston väelle. Entinen maininta puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntämisestä muille henkilöille mahdollistaa saman asian. Esitetty varajäsenjärjestelmä piirin ja yhdistyksen hallituksiin ei saanut kannatusta eikä myöskään nimenkirjoittamisoikeus yksin puheenjohtajalle.
Neljä senioripiiriä koolle Jyväskylään
Keski-Suomi kutsuu Lapin, Oulun ja Pohjanmaan senioripiirien hallitukset ja hyvinvointialueiden vanhusneuvostoihin valitut senioriyhdistysten edustajat työseminaariin 30.9. – 1.10.2022 Jyväskylään. Seminaarin tavoitteena on kirkastaa piiriverkoston tehtävää ja merkitystä senioripiirien koulutus- ja kehittämistehtävissä sekä tuottaa lisäarvoa maakunnallisessa edunvalvonnassa. Lauantaina 1.10. seminaariin tulee liiton toiminnanjohtaja Maarit Kuikka. Hänen johdoillaan pohditaan liiton odotuksia piirijärjestöille sekä syvennytään vapaaehtoisten johtamiseen.
Piiri valmentaa ja kouluttaa vastuunkantajia
Piirin valmennusohjelma uusille vastuunkantajille jatkuu toukokuun 9. päivä toimintaympäristön hallinnalla ja viestinnällä, jossa asiantuntijaksi tulee Niilo Nissinen opintokeskus Kansiosta. Elokuussa (29.8.) on piirin suunnitteluseminaari Laukaassa, johon osallistuvat yhdistysten puheenjohtajien lisäksi sihteerit. Kolmas tärkeä koulutus on Kilta-ohjelman tapahtumahallintakoulutus 5.9.22 Jyväskylässä. Sen tulevat pitämään liiton toimistosta Pia Nyman ja Heli Peuralinna.
Keski-Suomen senioriyhdistykset ovat kooltaan pieniä ja niiden toiminnalla on monia erityishaasteita. Senioriliitto järjestää 7.6.22 Jyväskylässä kaikille pienille – alle 100 jäsenen - senioriyhdistyksille tapaamisen, jossa keskitytään näiden yhdistysten erityiskysymyksiin. 
Maakunnallinen edunvalvonta – osallisuus- ja vaikuttamistyö
Hyvinvointialueen vanhusneuvosto on saanut kokoonpanonsa Keski-Suomeen. Tähän lakisääteiseen vaikuttajaelimeen on senioriyhdistyksistä nimetty Reijo Ekman Jämsästä, Kaija Heikura Jyväskylästä ja Eila Sallinen Karstulasta. 22sta kunnasta yhdeksässä kunnassa toimii paikallinen senioriyhdistys.  Olisi ollut suotavaa, että muutamasta muustakin kunnan vanhusneuvostosta olisi saatu senioriedustaja alueen vanhusneuvostoon. Valitut senioriedustajat ovat erinomaisia asiantuntijoita, joten toivotamme heille menestystä uudessa ja vaativassa tehtävässä.
Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelun tueksi on nimitetty järjestöjen ja seurakunnan 12-jäseninen asiantuntijaryhmä. Eläkeläisjärjestöt eivät saaneet ryhmään edustajaansa, joka on huono asia. Ryhmään nimetyt järjestöjen edustajat ovat pääasiassa päätoimisia SoTe-järjestöjen työntekijöitä. Onko niin, että järjestöasiantuntijuus on vain päätyökseen sitä tekevillä? Missä vapaaehtoisin voimin maakunnassa toimivien järjestöjen ja erityisesti kasvavan eläkeläisväestön ääni saadaan kuulumaan, kun nyt valmistellaan järjestöjen avustamista, yhteistyörakenteita hyvinvointialueen ja järjestöjen kesken sekä sovitaan mahdollisista tilojen käytöstä järjestöjen tarpeisiin.
Piirin puheenjohtaja osallistui senioripiirin edustajana 21.4.22 hyvinvointialueen strategiatyöpajaan KENin puheenjohtajan kanssa. Kun eläkeläisjärjestöillä ei ole edustajaa asiantuntijaryhmässä, on tärkeää, että eläkeläisjärjestöt osallistuvat avoimiin valmistelutyöpajoihin ja ovat näin näkyvästi mukana hyvinvointialueen valmisteluissa. Edunvalvonta on oikeissa paikoissa oikeaan aikaan olemista ja puheenvuorojen käyttämistä.
Keuruun seniorit kohtasivat piirihallituksen
Keuruun seniorien hallitus oli asiantuntijana piirihallituksen kokouksessa 25.4.22. Kokouksen toisessa osiossa käytiin piirihallituksen ja Keuruun yhdistyksen kanssa kehityskeskustelu yhdistyksen nykytilasta, kehittämistavoitteista ja heidän näkemyksistään piirin tukitoimiksi. 
Tapaaminen oli kevään kolmas. Saarijärven ja Jämsän tapaamiset olivat jo nostaneet pöydälle samantyyppisiä kehittämishaasteita toimintaympäristön vaikutuksesta paikallisyhdistyksen toimintamahdollisuuksiin. Pienten kaupunkien suurin haaste on uusien jäsenten hankkiminen. Eläkeläisyhdistykseen liitytään harvoin heti eläkkeelle jäätäessä, joten uusien vastuunkantajien löytäminen nähdään olevan kiven takana. Paikallinen eläkeläisjärjestöjen yhteistyö on myös Keuruulla hyvässä mallissa. Kaupunki avustaa kaikkia eläkeläisyhdistyksiä ja oman toiminnan mielekkyyteen ollaan tyytyväisiä.
Haluan kiittää piirihallituksen jäseniä kevätkauden ahkeroinnista, hyvistä päätöksistä ja toiminnan toteuttamisesta. Kevätkaudella olemme avanneet monta uutta porttia ja aloittaneet uusia käytänteitä jäsenjärjestöavustuksen turvin. Olemme ansainneet kesätauon. Tavataan elokuun suunnitteluseminaarissa Laukassa!



Elokuun blogi 2022
Ajatukset kohti syystoimintakautta myös senioritoiminnassa
Elokuiset terveiset vielä kesämaisemista mutta syyskauden senioritoiminta jyskyttää jo toisessa aivolohkossa! Yhdistysten puheenjohtajilla ja sihteereillä on nyt aika kaivella esiin kalenterit ja syyssuunnitelmat, sillä syystoiminta pitää saada valmiiksi ja palvelutarjonta jäsenille tiedoksi hyvissä ajoin.
Senioripiirillä runsaasti ohjelmaa yhdistyksille elo-syyskuussa
Piirihallituksen perinteinen suunnitteluseminaari, tällä kertaa yhdistysten sihteerien kanssa, on Laukaassa maanantaina 29.8.22. Ohjelma on lähetetty osallistujille. Sitovat ilmoittautumiset tulee tehdä 25.8.22 mennessä. Suunnitteluseminaarissa on kolme teemaa: vuoden 2023 jäsenjärjestöavustuksen käyttösuunnitelman tekeminen, vuoden 2023 koulutussuunnitelman laatiminen sekä maakunnallisen edunvalvonnan uusien tuulien pohdinta hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä 1.1.2023.
Maanantaina 5.9.22 järjestetään yhdistysten tapahtuma- ja toimintavastaaville Tapahtumahallintakoulutus, jotta vihdoin päästäisiin ihannetilaan Kilta- järjestelmän käyttämisessä tapahtumien osalta. Seniorliiton järjestöpäällikkö Pia Nyman tulee valmentamaan piirin yhdistysten toimijat Kansalaistoimintakeskus Matarassa. Ohjelma on lähetetty yhdistysten puheenjohtajille ja se on myös järjestelmässä. Sitovat ilmoittautumiset ma 1.9. mennessä. Puheenjohtaja toivoo runsasta osanottoa.
Rohkeasti toimijaksi valmennuksen 3. osio on maanantaina 19.9.22 Kansalaistoimintakeskus Matarassa. Viimeisen osion teema on Jäsenlähtöinen senioritoiminta. Valmennukseen voivat koko prosessiin osallistuvien lisäksi osallistua toiminnan – ja talouden suunnittelusta kiinnostuneet sekä yhdistysten hallitusten jäsenet. Ohjelma ilmestyy 19.8.22.
Maanantaina 26.9.22 on piirihallituksen kolmiosainen kokous, jossa ensin aamukahvien merkeissä tavataan hyvinvointialueen päättäjiä, sen jälkeen pidetään varsinainen kokous ja lopuksi käydään senioripiirin ja Jyväskylän seniorien hallituksen kanssa kehityskeskustelu yhdistyksen ja senioripiirin kehittämisyhteistyöstä. Päivä päättyy omakustanteiseen lounaaseen Ravintola Ilokivessä, jossa tutustutaan sen seniorilounaskonseptiin.
Syyskuu päättyy Neljän senioripiirin viikonloppuseminaariin 30.9. – 1.10.2022 Hotelli Albassa. Keski-Suomen senioripiirin lisäksi tapahtumaan osallistuvat Pohjanmaan, Oulun ja Lapin senioripiirien hallitukset ja hyvinvointialueiden vanhusneuvostojen jäsenet. Sitovat ilmoittautumiset on tehtävä 26.8.22 mennessä. Ohjelma löytyy tapahtumaosiosta nettisivuilta. Lauantain seminaariosuuden asiantuntijana on Senioriliiton toiminnanjohtaja Maarit Kuikka. Silloin pohditaan senioripiirien tehtävää nyt ja tulevaisuudessa.
Kirkkopuiston Laudatur perjantaina 9.9.22 – Tule mukaan,  älä jää yksin!
Jyväskylän seniorit tuottaa toistamiseen avoimen, matalan kynnyksen Rohkeasti seniori -tapahtuman 9.9. klo 14 – 16.30 Kirkkopuistossa ja sen ympärillä olevissa toimipaikoissa: kaupungintalo, kaupunginteatteri, kaupunginkirkko, Suomen käsityön museo ja Bistro Kirkkopuisto sekä myös Kirkkopuistossa ulkotapahtumina. Tapahtuman tavoitteena on aktivoida myös lähialueiden, kuten Laukaan, Muuramen ja Petäjäveden senioreja, siksi senioripiiri on myös tapahtuman yhteistyökumppani.
Tapahtumaohjelma ilmestyy sähköisenä 22.8.22.
Kirkkopuiston Laudaturin tavoitteena on saada seniorit liikkeelle ja etsimään itselleen tulevana talvena ainakin yksi harrastus tai yhteisö, jossa on mahdollisuus kohdata uusia ihmisiä ja parhaassa tapauksessa saada ystäviä, joiden merkitys ikääntyessä on kultaakin kalliimpi. 
Senioripiiri jäsenyhdistysten sparraajana
Kysyt, mitä hyötyä senioriyhdistyksen jäsenelle kaikesta tuosta edellä kerrotusta on. Se on ihan oikeutettu kysymys. Senioripiirin hallituksen tarkoituksena on pitää yllä yhdistysten hallitusten osaamista kouluttamalla vastuunkantajia ja valmentamalla uusia jäseniä vastuun kantamiseen yhdistyksissä. Ilman vapaaehtoisten ja järjestötyöstä kiinnostuneiden seniorien panosta yhdistykset eivät toimi. Vastuun kantaminen mahdollistaa oman osaamisen käytön yhteiseksi hyväksi. Vastuunkantaja tuntee olevansa tarpeellinen ja sitä me jokainen haluamme niin kauan kuin se on mahdollista. Siksi kannattaa lähteä mukaan aktiivitoimijaksi.
Toiseksi senioripiirin hallituksessa yhdistysten puheenjohtajat saavat tukea ja sparrausta toinen toisiltaan. Vertaistuki ja kehityskeskustelut antavat voimaa monesti hyvinkin yksinäiseen puurtamiseen omassa yhdistyksessä.
Kolmanneksi edunvalvonta on järjestötyön lisäksi tärkeä osa yhdistysten tehtävää niin paikallis- kuin piiritasollakin. Tulevana syksynä edunvalvonta on esillä kaikissa senioripiirin tapaamisissa ja sen merkitystä uuden hyvinvointialueen toiminnassa pohditaan sekä yritetään saada oma jalka sopivasti oven väliin.
Neljänneksi jokaisen senioriyhdistyksen ja erityisesti puheenjohtajan huoli on uusien jäsenten hankinta. Miten oma senioriyhdistys asemoituu kunnassa toimivien muiden eläkeläisyhdistysten joukossa. Elinvoimainen senioriyhdistys tarvitsee ajassa olevan ja houkuttelevan toimintaohjelman. Sen tulee kiinnostaa jäseniä, mutta sen tulee myös ennakoida uusien jäsenten tarpeita. Siksi on tärkeää, että puheenjohtaja tuntee oman yhdistyksensä toimintaympäristön ja löytää sieltä mahdollisuudet, joita hyödyntämällä yhdistys tarjoaa kiinnostavaa senioritoimintaa.
Leppoisaa elokuuta senioritoiminta ajatuksissa.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Lokakuun blogi 2022
Yhteistyötä ja edunvalvontaa

Senioripiirimme lokakuu alkoi Neljän senioripiirin: Lapin, Oulun, Pohjanmaan ja Keski-Suomen, kaksipäiväisellä seminaarilla. Jaoimme hyviä käytänteitä,
puhuimme edunvalvonnassa erityisesti hyvinvointialueista ja niiden vaikuttamiselimistä

ikääntyvän väestön äänenä sekä piirijärjestöjen roolista ja kehittämistarpeista Senioriliitossamme. Piirijärjestöjen keskinäinen yhteistyö ja voimavarojen jakaminen edellyttävät nykyistä tiiviimpää ja systemaattisempaa verkostorakennetta.

Keski-Suomen hyvinvointialueen vanhusneuvosto valitsi 13.10.22 puheenjohtajakseen Kaija Heikuran Jyväskylästä. Hän on Jyväskylän seniorit ry:n jäsen ja toimii tietysti myös Jyväskylän vanhusneuvostossa. Senioripiiri toivottaa Kaijalle onnea ja viisautta vanhusneuvoston johtamisessa!

 Kaija Heikura esitelmöi Jyväskylän seniorien Senioritorstaissa 27.10. klo 14.00 Sepänkeskuksessa teemana ” Vanhusneuvostot osallisuuden ja vaikuttamisen kanavina”.

Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta (KEN) järjesti Keski-Suomen Liiton kanssa perinteisen vanhusneuvostoseminaarin, jossa emerita professori Sirkka-Liisa Kivelä puhui arvokkaan vanhuuden turvaamisesta, Sari Välimäki ja Arto Lampila nostivat keskusteluun yhdyspintatyön kuntien ja hyvinvointialueiden välisessä tehtävien jaossa ja lopuksi vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo avasi tehtäväkenttäänsä ja tavoitteita alkaneelle viisivuotiskaudelleen. 
Ensi vuonna Vanhusneuvostoseminaari järjestetään KENin ja Hyvinvointialueen yhteistyönä. Mukaan tulee uusi toimija; hyvinvointialueen vanhusneuvosto. Uskon, että ensi syksyn seminaarissa keskustelua käydään juuri tuosta kuntien ja hyvinvointialueen rajapinnasta ikääntyvän väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä.

Senioriliitto järjesti valtakunnallisen edunvalvontaseminaariin Helsingissä, mutta kenelläkään hyvinvointialueen vanhusneuvoston senioritaustaisella jäsenellä eikä hyvinvointialuevastaavalla ollut mahdollisuus siihen osallistua.

Keski-Suomen hyvinvointialueen suunnittelupöydässä on ollut Osallisuusohjelma ja järjestöyhteistyön periaatteet -asiakirja. Senioripiiri on antanut asiakirjoista lausuntonsa 21.10.22 Otakantaa.fi-sivustolle sekä lähettänyt ne varmuuden vuoksi myös valmistelijalle.  Molemmat asiakirjat ovat tärkeitä myös ikääntyvän väestön ja eläkeläisjärjestöjen näkökulmasta. Ikääntyvän väestön osallistumismahdollisuuksista ja heidän äänensä kuulumisesta on pidettävä huolta, jotta sekä edustuksellinen että suora vaikuttaminen toteutuvat.

Puheenjohtaja Sirpa Teräväisen mielipidekirjoitus ”Eläkeläisyhdistysten toimintaa on tuettava” oli Keskisuomalaisessa 12.10.2022.

Senioriliiton liittovaltuusto kokoontui syyskokoukseensa Helsinkiin 20.10.22. Keski-Suomen senioripiiriä kokouksessa edustivat varsinainen jäsen Arja-Leena Peiponen ja varajäsen Reijo Ekman. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jotka ovat tämän liittovaltuuston viimeiset. 
Liittokokous on 6. – 8.6.2023 Savonlinnassa ja siellä valitaan uusi liittovaltuusto. Keski-Suomen kansallisella senioripiirillä tulee olemaan seuraavassakin liittovaltuustossa 2023 – 2026 kaksi valtuutetun paikkaa ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. 
Liittojäsenmaksu pysyy entisellään v. 2023. Liittojäsenmaksuun sisältyy jäsenlehti Patina, joka uudistuu ensi vuonna ja lisää kertakustannuksia liiton talousarviossa. Lehti muuttuu aikakausilehtimuotoiseksi tavoitteena entistä laadukkaampi jäsenlehti.


Marraskuun blogi 2022

Syyskokouksen suuntaviivoja tulevaan

Senioripiirin vuodenkierrossa marraskuussa päätetään seuraavan vuoden suuntaviivoista ja valitaan päättäjät tulevalle vuodelle.

Piirin syyskokous pidettiin Petäjävedellä 21.11.2022. Petäjävesi tarjosi kulttuurikeskus Miilussa hyvät puitteet kokoukselle. Aurinkokin pilkisteli pikkupakkasessa - tiet eivät onneksi olleet mustassa jäässä eivätkä lumisia.

Kokous pidettiin iltapäivällä, mutta sitä edelsi Etsivän seniorityön koulutuksen toinen osio. Jatkoimme pohdintaamme ja huolipuhettamme ikääntyneimmän jäsenistömme palveluista. Jäsentilasto kertoo, että senioripiirimme kymmenessä yhdistyksessä on 426/1149 yli 80-vuotiasta jäsentä. Heistä viisi on yli 100-vuotiasta. Aktiivitoimijuus on monelta jäänyt useista syistä, jotka liittyvät terveyteen, liikkumismahdollisuuksien vähenemiseen tai kaverin puutteeseen. 
Kysyin omassa alustuksessani, että onko yhdistysmuotoisella yhteisöllä velvollisuus/oikeus huolestua toiminnasta poisjäävistä jäsenistä. Toisaalta onko jäsenen velvollisuus kertoa esim. kerhonvetäjälle, että jää pois toiminnasta. 

Kun kasvot ja nimi alkavat unohtua, onko yhdistyksessä sellainen ilmapiiri, että yhdistyksen toimijoilla on eettinen lupa kysellä kuulumisia.
Kysymyksiini ei löytynyt suoria vastauksia, mutta tärkeintä oli, että yhdistyksiin jäi itämään ajatus ikääntyneimmän jäsenistön palveluiden kehittämisestä ja toimintatavoista yhteyden pitämisessä erityisesti tähän ikääntyneimpään jäsenryhmään, jolle oma yhdistys on merkityksellinen. Hankepäällikkö Asta Salonen avasi meille Hykari -hanketta, jossa koordinoidaan vapaaehtoistyön toimijoita ja etsitään hyvinvointikavereita niitä tarvitseville.

Tuleva vuosi on monella tavalla tärkeä ja uusia avauksia ennustava. Se on Senioriliiton liittokokousvuosi, jossa Savonlinnassa 6. -8.6.2023 valitaan uusi liittovaltuusto. Keski-Suomen piirillä on kaksi valtuutetun ja kaksi varavaltuutetun paikkaa. Lisäksi Senioriliitolle valitaan uusi puheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja sekä hallitukseen varapuheenjohtajat. Liittovaltuusto valitsee hallituksen jäsenet järjestäytymiskokouksessaan. Keski-Suomella on päättyvällä kaudella ollut yksi liittohallituspaikka varapaikalla. Merkittävin liittokokouspäätös tulee olemaan sääntöuudistus, joka tullaan tekemään edellisessä liittokokouksessa Keski-Suomen ja Uusimaan senioripiirien aloitteiden pohjalta.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Syyskokouksessa päätettiin vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

Senioripiiri tulee ensi vuonna toteuttamaan STEAn jäsenjärjestöavustuksella neljä erilaista yhdistysten tarpeista lähtevää projektia: kehityskeskustelukierrosta ja toimihenkilöpalvelua jatketaan, kehitetään naisten kerhotoiminta- ja yhdistysten välisen yhteistyön konseptit. Hyvässä vauhdissa olevaa koulutustoimintaa jatketaan Rohkeasti toimijaksi valmennuksella, jonka lisäksi järjestetään kerhonohjaaja- digi-, viestintä- ja kohtaamiskoulutusta.

Uutena toimintakokonaisuutena toimintasuunnitelma ja talousarvio sisältävät terveyttä ja hyvinvointia ennaltaehkäisevän uusimuotoisen työn piirin koko jäsenistölle, johon tullaan hakemaan avustusta hyvinvointialueelta järjestöavustuskriteereiden sallimissa rajoissa.

Edunvalvontatehtäviin toimintasuunnitelma sisältää uusia haasteita. Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta KEN on uudistamisen tarpeessa, johon prosessiin osallistutaan. Yhteistyö hyvinvointialueen vanhusneuvostossa toimivien senioriyhdistystaustaisten jäsenten kanssa tulee samaan oman rakenteensa. Tärkeä rooli edunvalvonnassa tulee olemaan piirin hyvinvointialuevastaavalla.

Senioriyhdistysten elinvoima riippuu jäsenistön uusiutumisesta. Jokaisen yhdistyksen pitäisi saada uusia jäseniä ainakin 10% jäsenmäärästään. Tätä jäsenistön uusiutumista piiri haluaa vauhdittaa menemällä Hyvinvointimessuille 15. – 16.4.23 Jyväskylän Paviljongissa sekä olemalla mukana Jyväskylän seniorien Kirkkopuiston Laudatur -tapahtumassa 8.9.23.

Senioripiirin tehtävä on sparrata jäsenyhdistyksiä, saada jäsenyhdistyksille yhdessä toimien enemmän näkyvyyttä ja energiaa toimintaan sekä olla vuorovaikutusareena puheenjohtajille.

Piirihallitukseen valittiin 12 jäsentä, joista kolme on yhdistysten uusia puheenjohtajia: Seppo Mäkiranta Jyväskylästä, Jorma Kiviranta Äänekoskelta ja Ulla Halttunen Muuramesta. Piirin puheenjohtajana jatkaa toista vuotta allekirjoittanut.

Suuntaviivat ovat erinomaiset ja hallitus tulee olemaan toimintakykyinen.

Leppoisaa Adventtiaikaa!



Joulukuun blogi 15.12.2022

Kaamoksesta valoon

Kaamoksen pimeys vaihtui hetkessä valkoisen Joulun tunnelmaksi. 
Senioripiirin syksyä ei voi verrata kaamoksen uneliaisuuteen, vaan se on ollut ahkeraa puurtamista jäsenistön hyväksi. Syksyn aikana on viritelty verkkoja moneen uuteen suuntaan, sillä vuosi 2023 tulee olemaan monella tavalla uusiutumisen vuosi. Senioripiirimme täyttää 26.4.2023; 40 vuotta.

Erityinen valon pilkahdus piirissämme on, että Jyväskylän seniorit ry on valittu 9.12.2022 Senioriliitossa Vuoden senioriyhdistykseksi 2022. Jyväskylän seniorit on innovatiivinen, jäsenlähtöinen ja laadukas senioriyhdistys. Se on löytänyt jäsenistöstään innostuneita ja osaavia vapaaehtoisia. Yhdistyksessä on rento ilmapiiri ja se on uskaltanut uudistaa toimintaansa nuorentuneen jäsenistön toiveita kuunnellen. Sen tunnettavuus toimintaympäristössä on jo hyvällä tolalla. Se ei ole pantannut kehittämiään toimintaideoita, vaan on levittänyt innovaatioitaan muiden yhdistysten sovellettavaksi. Onnea ja menestystä!

Hyvinvointialueen toiminta käynnistyy 1.1.2023. Se nähdään myös ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja terveyden sekä turvallisuuden edistämisessä uutena mahdollisuutena voimien yhdistymisen ansiosta. Senioriyhdistykset tekevät vapaaehtoisin voimin monipuolista hyvinvointityötä, mutta sen sanoittaminen päättäjille ei ole aina ymmärrettävää. Sairaalapäivystysten ruuhkautuminen on noussut kuumaksi keskusteluteemaksi ja yhdeksi syyksi on nostettu vanhustenhoivassa olevat puutteet. Päivystyksiin tuodaan ambulanssilla vanhuksia, jotka eivät sinne kuulu. Vanhuus on medikalisoitu. Ympärivuorokautisen hoivan paikat ovat täyttyneet muistisairaista ikäihmisistä. Muistisairauksien ennaltaehkäisystä, aivoterveyttä edistävästä toiminnasta on tullut tärkeä työmuoto, jossa hyvinvointialue tarvitsee järjestöjä. Aivoterveyttä edistävät niiden monipuolinen käyttö, monipuolinen liikunta, terveellinen ja monipuolinen ravinto, sosiaalinen aktiivisuus ja mielen hyvinvointi. Vapaaehtoistyö senioriyhdistyksissä ja osallistuminen monipuoliseen järjestötoimintaan on parhaimmillaan aivoterveyttä edistävää toimintaa, muistisairauksien ennalta ehkäisyä ja yksinäisyyden torjumista. Senioriyhdistykset haluavat toimia hyvinvointialueen kumppanina edistämässä kotona asuvien eläkeläisten hyvinvointia. Pienellä avustuspanostuksella tämän vapaaehtoistyön tukemiseen hyvinvointialue saa keskittyä vaativaan sairaanhoitoon, turvallisuustyöhän ja sosiaalityöhön.

KENin eli Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan tarve, tarkoitus ja organisoitumismuoto on arvioinnin tarpeessa. 14.2.2023 kokoontuvat kaikki Keski-Suomen maakunnassa toimivat eläkeläispiirijärjestöt yhdessä pohtimaan uutta tulevaisuutta. Katsotaan, mihin uuteen yhteistyö taipuu!

Senioripiirimme hallitus päätti 12.12.22  liittyä sekä Keski-Suomen järjestöareenan että Keski-Suomen yhteisöjen tuen KYTin jäseneksi. Senioripiirin tulee olla niissä pöydissä, joissa seniorien äänen pitää kuulua. Senioriliitto on antanut piirillemme mahdollisuuden osallistu valtakunnalliseen SOSTEtalk koulutus- ja verkostoitumistapahtumaan Jyväskylässä 26. – 27.4.2023. Se on mainio foorumi kertoa seniorityöstämme ja verkostoitua tarpeellisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Uusi piirihallitus järjestäytyi 12.12.2022 ja valitsi varapuheenjohtajaksi Simo Tyynelän Jämsästä, sihteeriksi Ulla Halttusen Muuramesta ja taloudenhoitajaksi Marja-Terttu Väisäsen Jyväskylästä.

Haluan kiittää kaikkia piirin senioriyhdistyksiä, puheenjohtajia, sihteereitä, taloudenhoitajia, jäsenrekisterinhoitajia ja erityisesti jäsentoimintaa vetäviä ohjaajia kuluneesta vuodesta. Lisäksi haluan kiittää yhteistyökumppaneita, kouluttajia ja eläkeläisjärjestöjen piirihallituksia yhteistyötä. Kiitokset ansaitsee myös Senioriliiton johto ja toimisto kultaisten ansiomerkkien myöntämisestä ja järjestötoimijoiden kouluttamisesta sekä kaikista niistä välineistä, jotka ovat käytössämme yhdistystoiminnan digitalisoitumisen apuna. Me emme ole digisyrjäytyneitä.

Kiitän Jyväskylän senioreja, että haitte minulle liiton kultaisen ansiomerkin ja senioripiirin hallitusta, että puolsitte sitä. Kannan merkkiä ylpeänä, että olen saanut antaa osaamispanokseni juuri tämän eläkeläisjärjestön hyväksi.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2023!

                            Sirpa - puheenjohtaja