Toimintasuunnitelma 2023


Keski-Suomen kansallisen senioripiiri ry:n       21.11.2022 hyväksytty


TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2023                                                                                                                                                                         

1.     JOHDANTO

Keski-Suomen kansallinen senioripiiri toimii kymmenen jäsenyhdistyksen yhdyssiteenä ja tukee niiden toimintaa Senioriliiton ”Rohkeasti tulevaisuuteen” – teeman linjauksin Piiri haluaa toimia jäsenlähtöisesti, modernisti ja muutoskyvykkäästi. Piiri haluaa estää jäsenmäärän vähenemisen ja saada yhdistysten jäsenmäärän kasvuun. Piiri haluaa lisätä senioritoiminnan näkyvyyttä ja parantaa yhdistysten tunnettavuutta. Vuosi 2023 tulee olemaan merkityksellinen ja uusia linjoja rakentava maakunnallisessa edunvalvontatyössä. Vuosi 2023 on Senioriliiton liittokokousvuosi, jossa valitaan liiton ja valtuuston puheenjohtajat sekä liittovaltuuston jäsenet. Liittokokous tulee linjaamaan seuraavien kolmen vuoden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Lisäksi se tulee päättämään sääntöuudistuksesta, joka tehdään Keski-Suomen ja Uudenmaan kansallisten senioripiirien liittokokousaloitteiden pohjalta.

Vuosi tulee olemaan merkittävä alueellisessa edunvalvontatyössä, sillä hyvinvointialueen toiminta käynnistyy 1.1.2023. Tavoitteena on panostaa nykyistä vaikuttavampaan maakunnalliseen edunvalvontatyöhön. 
 

2.     JÄSENYHDISTYKSET JA HALLINTO

Keski-Suomen kansallisen senioripiirin jäseniä ovat:

Jyväskylän seniorit ry
Jämsän seniorit ry
Karstulan kansalliset seniorit ry
Keuruun seniorit ry
Laukaan seniorit ry
Muuramen Seniorit ry
Petäjäveden kansalliset seniorit ry 
Saarijärven seniorit ry
Tikkakosken kansalliset seniorit ry
Äänekosken kansalliset seniorit ry

Piirin hallitukseen valitaan syyskokouksessa puheenjohtajan lisäksi 5 – 14 varsinaista jäsentä piiriin kuuluvista paikallisyhdistyksistä kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenen toimikausi voi yhtäjaksoisesti olla enintään neljä vuotta. Keski-Suomen senioripiirin käytäntönä on ollut, että hallituksen muodostavat pääasiassa jäsenyhdistysten puheenjohtajat. Jyväskylän yhdistyksellä on ollut vaihtelevasti kaksi tai kolme edustajaa, Jämsällä kaksi. Hallitus kokoontuu: 30.1., 27.2., 24.4., 2.10. ja 11.12.

Jäsenyhdistykset vastaavat piirikokousten järjestämisestä kukin vuorollaan. Piirin kevätkokous pidetään 27.3.2023 Jyväskylässä ja syyskokous 20.11.2023 Muuramessa. Piirin suunnitteluseminaari järjestetään 28.8.2023 Jämsässä.

Sirpa Teräväinen Jyväskylän senioreista on Kansallisen senioriliiton hallituksen jäsen ja Heikki Palola hänen varajäsenensä liittokokouskaudella 2021 - 2023. 

Liittovaltuuston jäseninä 2021 – 2023 ovat Arja-Leena Peiponen Saarijärven senioreista varajäsenenään Eila Sallinen Karstulan kansallisista senioreista ja Ilkka Niiranen Keuruun senioreista varajäsenenään Reijo Ekman Jämsän senioreista.


3. JÄRJESTÖTOIMINTA

Jäsenlähtöinen, muutoskykyinen ja moderni toimintatapa uudistaa yhdistysten toimintaa ja lisää yhdistysten jäsenmäärää. Erityisen tärkeää Keski-Suomessa on, että pienet yhdistykset pystyvät estämään jäsenmäärän vähenemisen. Tavoitteena on uudistaa toiminnan sisältöä ja saada yhdistysten välisestä yhteistyöstä elinvoimaa jäsenyhdistyksiin.

 3.1.      Järjestötyön kehittäminen

Piiri tulee hakemaan liitolta STEA:lta anottua jäsenjärjestöavustusta. Piiri lähetti

5.8.2022 jäsenyhdistysten puheenjohtajille kyselyn, jossa kartoitettiin jäsenjärjestöavustuksen käyttökohteita jäsenyhdistysten aktivoimiseksi, piirin toiminnan uudistamiseksi sekä piirin edunvalvontatyön kehittämiseksi. Lisäksi jäsenjärjestöavustuksen käyttötarkoituksia kehittämishankkeiksi työstettiin suunnitteluseminaarissa 29.8.22. Jäsenlähtöisiksi kehittämishankkeiksi muotoituivat:

Toimihenkilöpalvelutoiminnan kehittäminen piirin jäsenyhdistyksille

(Esim. sihteeri, kirjanpito, nettisivupäivitys, tapahtumanhallinta: tavoitteena voimavarojen yhdistäminen järjestöhallinnossa),

Naisten kerhotoimintakonseptin kehittäminen

(Suurin osa jäsenistä on naisia, kerhon ohjelma laaditaan naisten mieltymisten mukaan, tavoitteena on saada uusia jäseniä ja aktivoida samalla vanhoja jäseniä), 

Usean yhdistyksen yhteinen virkistyspäivä -konseptin kehittäminen

(Päivä voi olla kevätretki, kesäpäivä yms., jonka tarkoituksena on vaihtaa kuulumisia ja  kokemuksia senioriarjesta sekä oppia tuntemaan naapuriyhdistysten jäseniä ja toimintaa vertaistukena myös vastuunkantajille).

Jäsenjärjestöavustuksella jatketaan hallituksen kehityskeskustelukierrosta.

 3.2.      Piirin koulutustoiminta 

Kansallinen senioriliitto on toimintasuunnitelmassaan linjannut, että jokaisessa piirissä tulee järjestää vähintään neljä koulutuspäivää vuonna 2023. Piirin hallitus ja yhdistysten sihteerit tuottivat jäsen- ja tarvelähtöisen koulutusohjelman vuodelle 2023:

•        Rohkeasti toimijaksi valmennus                              6.2., 8.5. ja 11.9.

                                                   27 tuntia                              

•        Digikoulutus (Eteläinen ja pohjoinen alue)             3 tuntia/alue 

                                                   6 tuntia

•     Yhdistysten kerhotoiminnan kehittäminen

                        3 tuntia

27.3. (kevätkokous)

•     Kohtaamistaidot yhdistyksissä           

                        9 tuntia

17.4.               

•     Piiritoimijoiden suunnitteluseminaari 

                        8 tuntia

28.8.               

•     Digitalisoituneen yhdistyksen toimintatavat

                        9 tuntia

18.9.               

•     Kuka valvoo ja hoitaa asiani -työpaja

                        6 tuntia

10.10.             
•    Yhdistyksen viestintä                        3 tuntia

20.11. (syyskokous)

•     Musiikki muistin ja mielen virkistäjänä

                        19 tuntia

koko vuosi     

Piirihallitus päättää Senioriliiton koulutuksiin osallistumista.


3.3.      Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden sekä sosiaalisen turvallisuuden 
       edistämistyö

Piirillä on edunvalvontavastaa, joka seuraa hyvinvointialeen päätöksiä ja raportoi niistä piirihallitukselle.
* Pitää yhteyttä oman hyvinvointialueen aluevaltuutettuihin ja varavaltuutettuihin
* Vaikuttaa aktiivisesti alueellisen vanhusneuvoston perustamiseen, jotta mahdollisimman monta senioriliittolaista pääsee alueelliseen vanhusneuvostoon.
* Pitää yhteyttä alueen vanhusneuvoston senioriliiton edustajiin, kun neuvosto on perustettu.
* Ottaa yhteyttä kuntien vanhusneuvostojen jäseniin, jotka ovat myös seniorien edustajia (omalla hv-alueella).
* Tekee yhteistyötä piirin eläkeläisjärjestöjen yhteyshenkilön kanssa 
* Välittää liiton kannanotot, lausunnot yms. eteenpäin piirin hallitukselle tiedoksi ja toimenpiteitä varten 
* Valmistelee piirin kannanottoja eläkeläisten edunvalvonnassa hyvinvointialueella -> lähettää myös liiton toimistoon 
* Kontakti SOSTEn Järjestöjen muutostuen alueellisen yhteyshenkilöön > yhteydet www.soste.fi kautta 
* Osallistuu liiton järjestämiin hyvinvointivastaavien työkokouksiin ja edunvalvonnan päiviin”.

Piiri on Keski-Suomen eläkeläisyhdistysten neuvottelukunnan (KEN) jäsen.

Neuvottelukunnassa on jokaisesta piiristä kaksi jäsentä, jotka nimetään vuosittain. Neuvottelukunta tekee yhteistyötä hyvinvointialueen vanhusneuvoston kanssa ja järjestää maakunnallisen vanhusneuvostoseminaarin. Piiri tulee vaikuttamaan hyvinvointialueen järjestötyön organisointiin niin, että eläkeläisjärjestöt tulevat saamaan edustajansa järjestöjen asiantuntijaryhmään.

Hyvinvointialueen vanhusneuvostossa 2022 – 2025 on kolme senioriyhdistyksissä toimivaa jäsentä: Kaija Heikura Jyväskylästä, Reijo Ekman Jämsästä ja Eila Sallinen Karstulasta. Varajäsenenä toimii Sinikka Kurki Muuramesta. Piirin hallitus ja alueen vanhusneuvoston jäsenten yhteistyöhön luodaan vaikuttamisrakenne.   

Piiri tulee hakemaan hyvinvointialueelta järjestöavustusta seniorien terveyttä- ja hyvinvointia edistävään ennaltaehkäisevään työhön järjestöavustuskriteerien mukaisesti. Etsivän seniorityön konseptia tullaan kehittämään yksinäisyyden ennaltaehkäisemiseksi ja seniorien sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseksi.
 
3.4.      Perinteet jäsenjärjestöjen voimavarana

Piiri järjestää uutena toimintamuotona seniorien kesäkirkkotapahtuman ja keskisuomalaisen kulttuurin kesätapahtuman. Lisäksi piiri järjestää perinteisen kirkkopyhän.

3.5.      Liittokokous 2023

Senioriliiton liittokokous järjestetään Savonlinnassa 6. – 8.6.2023 Savonlinnassa.

Keski-Suomen piiri voi sääntöjen mukaan lähettää kokoukseen 1 edustajan.

Paikallisyhdistykset voivat lähettää liittokokoukseen yhden edustajan kutakin alkavaa 200 jäsentä kohti, joka tarkoittaa, että Keski-Suomesta voi olla 13 edustajaa. Liittokokousaloitteet tulee jättää viimeistään 6.4.2023. Kevätkokous 27.3.2023 valitsee piirin edustajat liittokokoukseen ja ehdokkaat liiton valtuuston ja hallitukseen.

3.6.      Tuettuja lomia jäsenille

Senioriliitto aloitti vuonna 2021 yhteistyön Nasyn – Naiset Yhdessä ry:n kanssa lomatoiminnassa. Piiri kannustaa jäseniä hakemaan ja osallistumaan Nasyn lomille.  Myös miehille suunnattuja lomia tulisi liiton järjestää.


4.  VIESTINTÄ, MARKKINOINTI ja TIEDOTTAMINEN          

Viestinnän tavoitteena on tehdä piiriä ja jäsenyhdistyksiä tunnetuksi ja siten edistää jäsenhankintaa. On tärkeää, että piirin nettisivujen päivitys ja kiinnostavuus pidetään  hyvällä tasolla. Jäsenyhdistyksiä opastetaan omien nettisivujen uudistamisekseen ja aktiiviseen päivittämiseen. Piiri tulee kannustamaan jäsenyhdistyksiä liittymään sosiaaliseen mediaan ja hoitamaan ulkoista viestintäänsä myös tällä välineellä, joka on kustannustehokasta ja tavoittaa uudet eläkkeelle siirtyvät.

Patinaan pyritään saamaan enemmän juttuja Keski-Suomen yhdistysten toiminnasta. Senioripiiri kustantaa Patinan kaikkien paikallisyhdistysten kotikuntien kirjastoihin. Lehteä jaetaan messuilla, tapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa.

Piiri osallistuu Jyväskylän Paviljongissa 15. – 16.4.2023 järjestettäville Hyvinvointimessuille ja uusii yleisesitteensä. Jäsenyhdistyksiä kannustetaan osallistumaan paikallisiin messutapahtumiin Rohkeasti seniori -tuotemerkin nimissä.  Tutkitaan taloudellisia mahdollisuuksia osallistua SOSTEtalk -messuille Jyväskylän Paviljongissa 26. – 27.4.2023.

Piiri osallistuu Kirkkopuiston Laudatur 2023, matalan kynnyksen senioritapahtumakonseptin, laajentamiseen Jyväskylän lähikuntiin.  

Tärkeä paikallinen viestinnän väline on edelleen paikallislehti ja erityisesti paikalliset ilmaisjakelut, joihin jäsenyhdistysten tulee pitää hyvät mediasuhteet. Alue- ja paikallisradiot sekä TV on tärkeä muistaa, kun piirin ja paikallisyhdistyksen tapahtumista ja edunvalvontateemoista viestitään. Senioriliiton hallituksen kannanottojen muokkaaminen paikalliseksi ja alueellisiksi mielipiteiksi on tärkeä edunvalvonnan muoto.

Piirin sisäinen viestintä hoidetaan KILTA-jäsenrekisterijärjestelmällä sekä sähköpostilla. 


5.      EDUNVALVONTA JA VERKOSTOYHTEISTYÖ

Piirillä on edustus Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta KEN:ssä. Vuonna

2023 puheenjohtajavuorossa on Jyväskylän Ruskat ry. Hyvinvointialueen vanhusneuvostossa 2022 – 2025 on kolme senioriyhdistystaustaista jäsentä.

Keski-Suomen piiri on mukana neljän senioripiirin yhteistyöverkostossa: Keski-Suomi, Lappi, Oulu ja Pohjanmaa. Verkoston tehtävänä v. 2023 on neuvotellen asettaa ehdokkaat liittokokouksessa valittaviksi puheenjohtajaksi ja tehdä vaalityötä heidän hyväkseen. Valtuutettu- ja varavaltuutettuehdokkaat asettaa kukin piiri omistaan.


6.      TALOUS

Piirin taloutta hoidetaan syyskokouksessa 2022 hyväksytyn talousarvion mukaisesti.

Senioriliitolta saatava jäsenmaksupalautus ja piirin järjestämään koulutukseen saatava Kansio-avustus sekä STEA:n jäsenjärjestöavustus ovat pääasialliset tulonlähteet. Piiri hakee STEAn jäsenjärjestöavustusta 3000 euroa ja Kansiotukea 90 tunnille 1800€, jos tuntihinta on edelleen 20€. Lisäksi talousarviossa varaudutaan hakemaan avustusta KeskiSuomen hyvinvointialueelta seniorien ennaltaehkäisevään terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistyöhön 4000€. Jäsenmaksupalautus määräytyy piirin jäsenmäärän 31.12.2022 mukaan.

 Piiri ei peri jäsenmaksua jäsenyhdistyksiltä. Piiri ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja toimintansa tueksi. Piiri voi määrätä järjestämiinsä tapahtumiin osanottomaksuja.