Toimintasuunnitelma

 TOIMINTASUUNNITELMA 2020

1.  JOHDANTO
Senioripiiri aloittaa 37. toimintakautensa. Kansallisen senioriliiton visio valtuustokaudella 2018 – 2020 on ”Suomen kiinnostavin senioritoimija”. Toiminta-ajatuksena on olla antoisan ja monipuolisen senioritoiminnan mahdollistaja toteuttaja. "Seniorit nettiajassa"-teema kannustaa yhdistyksiä digitalisoimaan toimintaansa sekä valmentamaan jäseniään pärjäämään sähköistyvissä palveluissa niin omassa arjessa kuin yhdistysten jäseninä.
Keski-Suomen kansallisen senioripiirin tehtävänä on vahvistaa piirin pienten yhdistysten toimintaa ja löytää sellaisia toimintamuotoja, jotka lisäävät eläkkeelle siirtyvien kiinnostusta senioritoimintaan.

Kansallisen senioriliiton "Rohkeasti seniori"(RoSe)-hanke toimii 15 piirin alueella ja järjestää tapahtumia vuonna 2020 Keski-Suomessa yhdessä piirin ja yhdistysten kanssa. Hankkeen tarkoituksena on tavoittaa lähellä eläkeikää olevia henkilöitä ja houkutella heitä mukaan senioritoimintaan tapahtumissa ja kursseilla. Meistä itsestämme on kiinni, kuinka kiinnostavana onnistumme esittämään toimintaamme RoSe-hankkeen kanssa.

2.   JÄSENYHDISTYKSET JA HALLINTO
Keski-Suomen kansallisen senioripiirin jäseniä ovat:
Jyväskylän kansalliset seniorit ry

Jämsän seniorit ry
Karstulan kansalliset seniorit ry
Keuruun kansalliset seniorit ry
Laukaan kansalliset seniorit ry
Muuramen seniorit ry
Petäjäveden kansalliset seniorit ry
Saarijärven seniorit ry
Tikkakosken kansalliset seniorit ry
Äänekosken kansalliset seniorit ry

Piirin hallitukseen voidaan syyskokouksessa puheenjohtajan lisäksi valita 5 – 14 piiriin kuuluvien paikallisyhdistysten varsinaisia jäseniä kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenten toimikausi yhtäjaksoisesti voi olla enintään neljä vuotta. Keski-Suomen senioripiirin käytäntönä on ollut, että hallituksen muodostavat pääasiassa jäsenyhdistysten puheenjohtajat. Jyväskylän yhdistyksellä on ollut kolme edustajaa ja Jämsällä kaksi.

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti Jyväskylässä. Huhtikuun hallituksen kokous pidetään matakakokouksena Tallinnassa viikolla 17. Varsinaisten piirikokousten paikat kiertävät. Piirin kevätkokous pidetään 23.03.2020 Jyväskylässä ja syyskokous 23.11.2020 Jämsässä. Piirin suunnitteluseminaari pidetään elokuussa maakunnassa.
Sirpa Teräväinen Jyväskylän kansallisista senioreista on Kansallisen senioriliiton hallituksen jäsen 2018 – 2020. Liittovaltuuston jäseniä saman kauden ovat Reijo Ekman Jämsän seniorit ry:stä ja Ilkka Niiranen Keuruun kansalliset seniorit ry:stä. Outi Huotari Äänekosken kansalliset seniorit ry:stä toimii molempien valtuutettujen varajäsenenä.

3.  JÄRJESTÖTOIMINTA

Erityisesti vuonna 2020 järjestömme vahvistuu ja me-henki paranee, vähennämme yksinäisyyttä ja autamme enemmän, toimimme avoimesti ja houkuttelevasti.
3.1.  KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN
Kansallinen senioriliitto on toimintasuunnitelmassaan linjannut, että jokaisessa piirissä järjestetään vähintään neljä koulutuspäivää vuonna 2020. Keski-Suomen piiri kouluttaa kuusi kertaa: 1. Jyväskylän ja lähikuntien yhdistysten sekä eteläisen K-S:n yhdistysten toimintapäivä. 2. Uusien toimihenkilöiden valmennus kevätkokouksen yhteydessä. 3. Pohjoisen K-S:n yhdistysten toimintapäivä. 4. Piirihallituksen suunnitteluseminaari. 5. Yhdistysten uusien toimintamuoitojen ideointipäivä. 6. Senioreiden vaikuttamismahdollisuudet paikallistasolla, syyskokouksen yhteydessä.
KILTA-jäsenrekisterin monipuolista käyttöä opetellaan edelleen. KILTA-opetusta saadaan liiton taholta sekä vertaistukena piirin KILTA-oppineilta jäseniltä.

Piiri lähettää edustajansa ainakin seuraaviin senioriliiton koulutuksiin:

Uusien piiritoimijoiden koulutuspäivä (helmikuu)

Piirien koulutusvastaavien tapaaminen (toukokuu)

Piirien puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelupäivä (elokuu)

Piirien muistokerhon ohjaajien tapaaminen (lokakuu)

Liiton henkilökunta kiertää vuoden aikana kouluttamssa ja tidottamassa kaikissa piirissä.

3.2.  ROHKEASTI SENIORI-HANKE (RoSe) 

Rohkeasti Seniori (RoSe) -hanke kannustaa ikääntyviä aktiiviseen kansalaisuuteen ja osallistumaan senioritoimintaan. Hankkeen toiminta koostuu erilaisista ja eri tasoisista tapahtumista. Matalan kynnyksen tapahtumat voivat olla piirin ja yhdistysten suunnittelemia ja organisoituja tapahtumia. Voidaan myös osallistua toisten järjestämiin tapahtumiin kuten messuille ja kylätapahtumiin. Rohkeasti eläkkeelle-kurssit sen sijaanovat kaksipäiväisiä, niiden kohderyhmä on eläkkeelle siirtyvät henkilöt ja teemana mm. "Eläkeahdistyksen lieventäminen", "Valmistautuminen eläkkeelle jäämiseen" ja/tai "Järjestötoiminnan esittelyä". Hankkeen toiminta senioripiirin alueella perustuu yhteistyöhön paikallisten toimijoiden kanssa. K-S:n piiri järjestää vähintään kaksi matalan kynnyksen tapahtumaa vuonna 2020. Toinen on osallistuminen Hyvinvointimessuille 28-29.03.2020, toinen määritellään myöhemmin.Yhdistykset voivat otsallistua piirin järjestämiin tapahtumiin. RoSe-hanke tukee yhdistyksiä jäsenhankinnassa. Hanke toteutetaan vuosina 2019-2021. Sitä rahoittaa STEA.


3.3. PIENTEN YHDISTYSTEN KEHITTÄMISPROJEKTI

Keski-Suomen kansallisen senioripiirin jäsenyhdistykset ovat pääasiassa pieniä alle 50 jäsenen ja pienehköjä alle 100 jäsenen yhdistyksiä. Vain Jyväskylä ja Jämsä lasketaan suuriksi yhdistyksiksi. Yhdistysten jäsenten keski-ikä on korkea, jolla on vaikutusta yhdistyksen toiminnan aktiivisuuteen ja uudistuskykyyn. Senioriliitto tukee vuonna 2020 erityisesti alle 100 jäsenen yhdistysten jäsenhankintaa. Tavoitteena on näiden yhdistysten uusiutuminen ja vahvistautuminen. Liitto julkisti jäsenhankintakampanjan pienille ja pienehköille yhdistyksille ja palkitsee niitä rahapalkinnoilla uusista jäsenistä. Piiri kannustaa alueensa yhdistyksiä osallistumaan liiton jäsenhankintakampanjaan. Vahvat ja toimivat jäsenyhdistykset ovat myös piirin vahvuus.

Senioripiireille avattiin kilpailu uusien yhdistysten perustamiseksi. Kilpailu kestää vuoden 2020 loppuun ja uusista rekisteröidyista yhdistyksistaä seuraa rahapalkintoja. K-S piiri tutkii uusien toimivien yhdistysten perustamismahdollisuuksia alueellaan.

3.4. LIITTOKOKOUS

Senioriliiton varsinainen liittokokous pidetään joka kolmas vuosi. Liiton 27. liittokokous pidetään 3-4.06.2020 Savonlinnassa. SenioriPatinaGolf järjetetään liittokokouksen yhteydessä 02.06.2020. K-S senioripiiri lähettää edustajansa liittokokoukseen kuten myös jäsenyhdistykset.

4.   VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

Yhdistystoiminnan digitalisointi ja olemassa olevien digitaalisten alustojen käyttöä tehostetaan tavoitteena mahdollisimman kustannustehokas viestintä ja markkinointi. Piirin nettisivujen päivitys ja kiinnostavuus pidetään saavutetulla tasolla. Jäsenyhdistyksiä kannustetaan ja opastetaan omien nettisivujen uudistamiseen ja niiden aktiiviseen päivittämiseen. Patinaan pyritään saamaan enemmän juttuja K-S:n yhdistysten toiminnasta. Jäsenyhdistysten osallistuminen paikallisiin messutapahtumiin lisää senioritoiminnan tunnettavuutta. Yhdistysten yhteisesiintymiset keskenään ja/tai piirin kanssa maakunnallisissa tapahtumissa lisää yhteishenkeä ja viestii vahvasta toiminnasta. Piiri kannustaa yhdistyksiä monipuoliseen messuesiintymiseen.


5.     ME-HENGEN NOSTATTAMINEN
Piirin yhdistysten yhteenkuuluvaisuutta ja me-henkeä nostatetaan yhteisellä Ruskaretkellä syyskuussa ja perinteisellä kirkkopyhällä 25.10.2020 Petäjävedellä.
Olemassa olevien tapahtumien lisäksi piirin tulisi uudistua ja monipuolistaa kentälle suuntautuvaa toimintaa me-hengen ylläpitämiseksi. Uusia ideoita haetaankin piirin koulutussuunnitelman tapahtumissa. Uusia ideoita toiminnan uudistamiseen saattaa ilmaantua myös RoSe-tilaisuuksissa. Yhdistysten välinen yhteistyö sekä seutuyhteistyö senioritoiminnassa vahvistaa pienempiä yhdistyksiä ja siivittää senioriarkea. Seudullisesti järjestetyt koulutustilaisuudet lähentävät yhdistysten toimijoita.


6.   VERKOSTOYHTEISTYÖ
Piirin puheenjohtaja ja edunvalvntavastaava ovat Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta KEN:issä. Toiminnan rahoittaa Keski-Suomen Liitto. Puheenjohtajavuoro v. 2020 on Eläkeläiset ry:llä

7.  TALOUS

Piiri saa aluetukea senioriliitolta. Piirin järjestämät koulutustilaisuudet saavat KANSIO-avustusta. Kansallinen seniorisäätiö on tapauskohtaisesti rahoittanut vuosittain yhden piirin projektin. Piiri ei peri jäsenmaksua jäsenyhdistyksiltä. Piiri ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja toimintansa tueksi.