Toimintasuunnitelma

   
TOIMINTASUUNNITELMA 2022 
JOHDANTO 
Keski-Suomen kansallisen senioripiirin tehtävänä on vahvistaa piirin pienten yhdistysten toimintaa ja löytää sellaisia toimintamuotoja, jotka lisäävät eläkkeelle siirtyvien kiinnostusta senioritoimintaan. Jatkuva huoli on varsinkin pienten yhdistysten toimijoiden jaksamisesta tilanteessa, jossa uusia vastuunkantajia on vaikea saada ja vanhat toimijat joutuvat vastaamaan liian monesta asiasta. Haasteena on myös se, etteivät kaikki vielä halua tai pysty osallistumaan sähköisten viestintätapojen kautta ja jäävät silloin ulkopuolelle monista asioista. Yhdistysten on etsittävä toimintatavat joilla kaikki jäsenet voivat kokea osallistuvansa. Tämä kunnioittaa niitä vanhimpia jäseniä, jotka ovat uskollisesti olleet mukana toiminnassa jopa vuosikymmeniä. Toisaalta uudet jäsenpolvet jotka jo ovat omaksuneet digitaitoja, voivat kokea olevansa aktiivisia toimijoita. 
Keski-Suomen kansallisen senioripiiri haluaa toimia linjassa Kansallisen senioriliiton strategisten tavoitteiden kanssa kuluvalla valtuustokaudella 2021-2023. Piiri haluaa toimia jäsenlähtöisesti, modernisti ja muutoskyvykkäästi. Piiri haluaa estää jäsenmäärän vähenemisen ja saada piirin jäsenmäärän kasvuun. Piiri haluaa lisätä senioritoiminnan näkyvyyttä ja parantaa tunnettavuutta. Tavoitteena on panostaa nykyistä vaikuttavampaan maakunnalliseen edunvalvontatyöhön.  

JÄSENYHDISTYKSET JA HALLINTO 

Keski-Suomen kansallisen senioripiirin jäseniä ovat: 
Jyväskylän seniorit ry 
Jämsän seniorit ry 
Karstulan kansalliset seniorit ry 
Keuruun seniorit ry 
Laukaan seniorit ry 
Muuramen Seniorit ry 
Petäjäveden kansalliset seniorit ry 
Saarijärven seniorit ry 
Tikkakosken kansalliset seniorit ry 
Äänekosken kansalliset seniorit ry 

Piirin hallitukseen valitaan syyskokouksessa puheenjohtajan lisäksi 5 – 14 varsinaista jäsentä piiriin kuuluvista paikallisyhdistyksistä kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenen toimikausi voi yhtäjaksoisesti olla enintään neljä vuotta. Keski-Suomen senioripiirin käytäntönä on ollut, että hallituksen muodostavat pääasiassa jäsenyhdistysten puheenjohtajat. Jyväskylän yhdistyksellä on ollut vaihtelevasti kaksi tai kolme edustajaa, Jämsällä kaksi. 

Hallituksen kokoukset pidetään vuorotellen eri paikkakunnilla.  Jäsenyhdistykset vastaavat piirikokousten järjestämisestä kukin vuorollaan. Piirin kevätkokous pidetään 28.3.2022 Äänekoskella ja syyskokous 21.11.2022 Petäjävedellä. Piirin suunnitteluseminaari elo-syyskuussa pidetään Laukaassa. Sirpa Teräväinen Jyväskylän senioreista on Kansallisen senioriliiton hallituksen jäsen liittovaltuustokaudella 2021-2023. Heikki Palola Petäjäveden kansallisista senioreista on Sirpa Teräväisen varajäsen. 

Liittovaltuuston jäseninä samalla kaudella ovat Arja-Leena Peiponen Saarijärven senioreista varajäsenenään Eila Sallinen Karstulan kansallisista senioreista ja Ilkka Niiranen Keuruun senioreista varajäsenenään Reijo Ekman Jämsän senioreista. 

JÄRJESTÖTOIMINTA 
Jäsenlähtöinen, muutoskykyinen ja moderni toimintatapa uudistaa yhdistysten toimintaa ja lisää yhdistysten jäsenmäärää. Erityisen tärkeää Keski-Suomessa on, että yhdistykset pystyvät estämään jäsenmäärän vähenemisen. 
Liittokokous hyväksyi 18.11.2020 Keski-Suomen kansallisen senioripiirin ja Uudenmaan kansallisen senioripiirin aloitteen liiton, piirien ja yhdistysten sääntöjen uudistamisesta. Sääntömuutostyö jatkuu v. 2022. Piirin edustajat liittovaltuustossa ja hallituksessa osallistuvat aktiivisesti sääntömuutostyöhön. 
Senioripiirin hallituksen kokoukset ja -koulutukset pidetään tarvittaessa etänä perinteisen toiminnan rinnalla. 
3.1. KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN  
Kansallinen senioriliitto on toimintasuunnitelmassaan linjannut, että jokaisessa piirissä tulee järjestää vähintään neljä koulutuspäivää vuonna 2022. 

Keski-Suomen senioripiirin oma koulutus Kansiotuella: 
Rohkeasti toimijaksi valmennus helmi-, touko- ja syyskuu  33 tiramisutuntia 
Etsivä seniorityö I  kevätkokouskoulutus  3  
Senioriristeilykoulutus  toukokuu   5 
Neljän piirin yhteistyö  kesä   6 
Piirihallituksen suunnittelupäivä elo- tai syyskuu  14 
Etsivä seniorityö II  syyskokouskoulutus  3 
Aloitteellinen toiminta   lokakuu   6 
vanhusneuvostossa 
Näkyminen sosiaalisessa mediassa etäkoulutus   5 
Yhteensä     75 tiramisutuntia 
KILTA jäsenrekisterin monipuolista käyttöä opetellaan edelleen. KILTA opetusta saadaan liiton taholta sekä vertaistukena piirin KILTA-oppineilta jäseniltä. Lisäksi piirin Teams-vastaava valmentaa ja opastaa yhdistysten etätoiminnan toteuttamista. 
Piiri lähettää edustajansa senioriliiton piiritoimijoille järjestämiin koulutuksiin: 
Koulutus -ja Kansiovastaavien tapaaminen   toukokuu 
Puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelupäivä  elokuu 
Jäsenrekisterivastaavien KILTA-päivä  syyskuu 
Muistikerhon ohjaajien tapaaminen  lokakuu 
Uusien piiritoimijoiden koulutuspäivä j joulukuu 

Juhlaristeilyllä 17. – 18.5.2022 liitto järjestää monipuolisesti yhdistystoiminnan koulutusta ja valmennusta. Keski-Suomen senioripiiri on kehittänyt v. 2021 uuden valmennusohjelman tuleville yhdistysten vastuunkantajille. Valmennusohjelma esitellään juhlaristeilyllä. 

Liiton henkilökunta kiertää vuoden aikana kouluttamassa ja tiedottamassa kaikissa piireissä. 

3.2. ROHKEASTI SENIORI -HANKKEEN JATKO (RoSe)  

Kolmevuotinen Rohkeasti seniori (RoSe) -hanke toteutettiin v. 2019 – 2021. Sen tarkoituksena oli ehkäistä eläkeikäisten syrjäytymistä ja yksinäisyyttä sekä lisätä yhteisöllisyyttä.  

Senioriliitto on hakenut Rohkeasti seniori -hankkeelle jatkorahoitusta v. 2022 - 2024. Jos hanke saa STEA:n rahoituksen senioripiiri jatkaa hankkeen työmuotojen toteuttamista. 
 
3.3. PIENTEN YHDISTYSTEN KEHITTÄMINEN JATKUU 
Keski-Suomen kansallisen senioripiirin jäsenyhdistykset ovat pääasiassa pieniä alle 50 jäsenen tai pienehköjä alle 100 jäsenen yhdistyksiä. Vain Jyväskylä ja Jämsä lasketaan suuriksi yhdistyksiksi. Yhdistysten jäsenten keski-ikä on korkea, sillä on vaikutusta yhdistysten toiminnan uudistumiskykyyn.  
Senioripiirin ja yhdistysten perustehtävä on yhdessäolon mahdollistaminen ja seniorien pitäminen aktiivisina yhteiskunnan toimijoina. Erityisesti pienissä ja ikääntyvän jäsenistön yhdistyksissä lähimmäistuen lisääminen ja uusien toimintamuotojen kehittäminen on tärkeää. 
Keski-Suomen piiri tutkii uusien toimivien yhdistysten perustamismahdollisuutta alueellaan.  

JUHLAVUOSI JATKUU 
Kansallinen senioriliitto juhlii 50-vuotista toimintaa juhlaristeilyllä 17.-18.5.2022.  

TUETTUJA LOMIA JÄSENILLE 
Senioriliitto aloitti vuonna 2021 yhteistyön Nasyn – Naiset Yhdessä ry:n kanssa lomatoiminnassa. Piiri kannustaa jäseniä hakemaan ja osallistumaan Nasyn lomille. 

     4.  VIESTINTÄ, MARKKINOINTI ja TIEDOTTAMINEN   
Viestinnän tavoitteena on tehdä piiriä ja jäsenyhdistyksiä tunnetuksi ja siten edistää jäsenhankintaa. On tärkeää, että piirin nettisivujen päivitys ja kiinnostavuus pidetään saavutetulla tasolla. Jäsenyhdistyksiä kannustetaan ja opastetaan omien nettisivujen uudistamiseen ja niiden aktiiviseen päivitykseen.  


Patinaan pyritään saamaan enemmän juttuja Keski-Suomen yhdistysten toiminnasta. Lehti pitäisi löytyä jokaisen keskisuomalaisen kunnan kirjastossa. Senioripiiri kustantaa Patinan kaikkiin jäsenkuntien kirjastoihin. Lehteä jaetaan tapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa.  
Jäsenyhdistysten osallistuminen paikallisiin messutapahtumiin lisää senioritoiminnan tunnettuutta. Piiri tukee yhdistyksiä monipuoliseen messu- ja tapahtumaesiintymisiin.  
 
Paikallislehdet ja -radio ovat tärkeä väylä, jota kautta voi tavoittaa sekä omia jäseniämme jotka eivät ole sinuja verkkoviestinnän kanssa että uusia potentiaalisia jäseniä. Paikallislehdet luetaan yleensä tarkkaan. Lehtiin kannattaa aina lähettää kutsu tapahtumiin tai lähettää tapahtumista kertova juttu, 

Yhdistysten yhteisesiintymiset keskenään ja / tai piirin kanssa maakunnallisissa tapahtumissa lisää yhteishenkeä ja viestii vahvasta senioritoiminnasta.  

Senioriliitto lisää sähköisten viestimien käyttöä sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässään. Liitto toivoo piirien tukevan sen toimintaa monipuolisen verkkoviestinnän lisäämiseksi. Keski-Suomen senioripiiri seuraa liiton tavoitteita ja lisää houkuttelevaa omaa Facebook -viestintää. Monipuolinen verkkoviestintä yhdistystoiminnassa on kustannustehokasta ja sen avulla voidaan tavoittaa uusia seniorijäseniä.   

5. VERKOSTOYHTEISTYÖ JA EDUNVALVONTA 
Piiri seuraa sote-uudistuksen etenemistä ja asemoi itsensä maakunnallisena vaikuttajana. Piiri edistää liiton aluevaalitavoitteiden 2022 tunnetuksi tekemistä. Piirihallituksen jäsenet kirjoittavat mielipidekirjoituksia liiton kannanottojen levittämiseksi maakunnassa. Piirihallituksen jäsenet osallistuvat liiton edunvalvontapäiviin. 

Piirillä on edustus Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta KEN:ssä . 
Keski-Suomen piiri on valmis toteuttamaan Keski-Suomen, Lapin, Oulun ja Pohjanmaan senioripiirien piiriverkoston tapaamisen  vuoden 2022 aikana. 

6.   TALOUS 
Piirin taloutta hoidetaan syyskokouksessa 2021 hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Senioriliiton jäsenmaksupalautukset ja piirin järjestämille koulutustilaisuuksille saadut Kansio-avustukset sekä STEA:n jäsenjärjestöavustus ovat pääasiallinen tulonlähde. STEAn jäsenjärjestöavustusta vuodelle 2022 haetaan 2000 euroa. Jäsenjärjestöavustus käytetään seuraaviin kokonaisuuksiin. Hallitus 2022 laatii tarkemman suunnitelman avustuksen käytöstä ennen avustuksen hakemista (15.2.2022) 

Uudistaa piiritason toimintaa (pitää piirin toiminnan kehittämispäivän, kokeilee uutta toimintatapaa piirissä, perustaa uuden yhdistyksen alueelle 
Aktivoi jäsenyhdistyksiään (tukee piirin alueen jäsenyhdistyksiä vierailuilla, tuottaa materiaalia jäsenyhdistysten käyttöön, toteuttaa piirikohtaisen jäsenhankintakampanjan)   

Piiri ei peri jäsenmaksua jäsenyhdistyksiltä. 
Piiri ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja toimintansa tueksi.